كاش مي شد خودم را دوباره پيدا كنم.
كجا را بايد بگردم؟ بين روز مرگي ها؟ بين كار هاي عقب افتاده؟ بين آرزوهايم؟ يا ...
... يا در قلب تو؟!!!

منبع: مغز آشفته ام

هیچ نظری موجود نیست: