امروز گريستم

وقتی بعد از مدتها دوری ناخواسته، زنگ زدم به استاد ويولنم. و وقتی او اينقدر گرم با من صحبت كرد، با منی كه بدون خداحافظی تركش كرده بودم... دوبار.
صدای پر محبت و گرمش را كه شنيدم، گريستم.
و خوشحالم.

هیچ نظری موجود نیست: