چرا؟

نمی‌دانم چرا اين روزها، همه چيز كلی مشكل دارد. كلي مشكل كه هرجايش را درست مي كني، يك جاي ديگرش خراب مي شود.
آن از ماشينم كه تقريباً از بهمن ماه خراب است! هفته اي بطور متوسط دو بار مكانيك هستم و امروز در كنار همه ي خرابيهايش، ديدم كه نور بالا كه مي زنم چراغها بطور كل خاموش مي شوند!
آن از آن يكي شركت كه كامپيوترهايش ديگر مرا ديوانه كرده اند. هركارشان مي كنم، بازم مشكل دارند، يك روز شبكه، يك روز ويندوز، يك روز اسكنر...
و اين هم از اين يكي شركت كه 100 تا مشكل الكي مسخره دارد.

احساس مي‌كنم كه يك نيروئي، يك كسي، (هماني كه دوست مومنم شايد اسمش را مي‌گذارد خدا) مي خواهد ببيند چقدر صبر دارم...

هي! توئي كه داري آزمايش مي‌كني، گوش كن چه مي‌گويم:
بيخود داري وقت تلف ميكني!
صبرم زياده! خيلي زيادتر از اين حرفها

هیچ نظری موجود نیست: