تغيير
يك چيزهائي دارند كه تغيير مي‌كنند. تغيير را دارم، با همه‌ي عناصر وجودم حس مي‌كنم.
اين تغييرم را دوست دارم. اما اعتراف مي‌كنم كه دارد مرا مي‌ترساند. يك جوري انگار، هضمش برايم سخت است.
مي‌ترسم ولي دوستش دارم.

هیچ نظری موجود نیست: