اون بالا

وقتی آن بالائی،
توی يک تيکه آهن قراضه ای که سازمان هواپيمائی ايران اسمش را گذاشته "هواپيما"،
و دلت تنگ است، از عيد،
ياد کناردستی ات در آن هواپيمائی ميافتی که رفت کيش و برگشت.
و بعد خورشيد که در آبی ترين آسمان دنيا،
در بالای زيباترين کوههای پنبه ای سفيد رنگ به اسم ابر
می تابد.

جالبه!
حتی اگر آن پائين ابر باشد و باران و کولاک و هزار تا چيز ديگر،
اين بالا آسمان آبی است.
فقط کافی است به اندازه کافی اوج بگيری.

هیچ نظری موجود نیست: