دولت شاه شجاع است مي دلير بنوش

در يك مسافرت سه چهار روزه به سر مي برم. خدمتتان نخواهم بود.يافتن ربط شعر بالا به اين موضوع با شما سرور گرامي است.

هیچ نظری موجود نیست: