نمي‌دانم كجا

يك جاي كارم درست نيست... زيرا آنجا كه بايد باشم، نيستم.

هیچ نظری موجود نیست: