تنها

من، نبودم
وقتي قاب سنگين شيشه‌اي
پله‌ها را تنها پائين رفت
و نشكست.

هیچ نظری موجود نیست: