نصفه

هي هي! بايد بنويسي.
آخر يك قانوني هست. اين قانون خاص من است. من تنبل:
كاري كه شروع كردي، نيمه كاره رها نكن.

اين قانون رها كرده هاست. قانون رها شده ها. قانون من.
من نيمه كاره. من نصفه. مني كه نصفم را از دست داده‌ام، هميشه.

پس بنويس.
حتي اگر مدتهاست كه ننوشتي.
حتي اگر گلدون رفته باشد و گاو و گلدون عملاً شده باشد "گاو و"
به گلدون مي‌گفتم، من "گاوو" نيستم. اما بهرحال شدم!

پس بنويس،
حتي اگر تعداد بازديدكننده‌هايت نصف شده باشد.
اين بازديدكننده ها نيستند كه نصف مي‌شوند. اين منم كه نصف شده‌ام.

بنويس،
حتي اگر براي آخرين پستت، هيچ كس comment ي نگذاشته باشد.

مي نويسم! كه نصفه نباشم.

نوشتم!

هیچ نظری موجود نیست: