لاله / لادن

هرگز از نزديك، نديده بودمشان،
هرگز نمي‌شناختمشان،
فقط گه گاه، اخبارشان را دنبال مي‌كردم

اما امروز، ناگهان، چقدر غمگين شدم.

هیچ نظری موجود نیست: