من گفتم: دوباره دلم مي خواد بنويسم
- تو همون جاي سابق؟
- آره!
- خب بنويس.
- آخه شايد دوباره دلم بخواد برم!
- خب برو!
- ملت نمي گن مسخره كرده؟
- خب بگن. كون لق بقيه
و اينگونه بود كه من برگشتم!

هیچ نظری موجود نیست: