اي بس كه نباشيم وجهان خواهد بود
ني نام زما و ني نشان خواهد بود
زين پيش نبوديم و نبد هيچ خلل
زين پس چو نباشيم همان خواهد بود

خيلي لذت بخشه كه آدم فال خيام بگيره. چون همش از عشق و گل و دختربازي و دانستن قدر زندگيه. خيلي از شعراي فارسي شادي بخشه. اين قسمت از فرهنگمون كي نابود شد كه نفهميديم؟

هیچ نظری موجود نیست: