من هميشه از خدا خواسته ام كه جرات نمي دانم گفتن را به من بدهد. اما..!
اما بعضي ها با گفتن نمي دونم و بلد نيستم از خودشون به راحتي سلب مسووليت مي كنند. جوري كه آدم احساس مي كنه نمي خوان آرامششون رو با فكر كردن خراب كنن! بابا اون مغز رو مي خواي آكبند نگه داري كه چي بشه همشهري؟

هیچ نظری موجود نیست: