بصيرت شيطاني

بصيرت، هديه اي است كه شيطان به انسانها مي‌‌دهد.

آدم و حوا، از ابتدا برهنه بودند اما نمي‌دانستند. شيطان، با ميوه درخت ممنوع فقط كاري كرد كه آنها آگاه شوند به برهنگيشان.

شيطان به آنها بصيرت داد.

هیچ نظری موجود نیست: