صراحت
صراحت و صداقت نابود كننده. قدرت حيرت آور كلمات شجاعانه.و..

هیچ نظری موجود نیست: