باباجون اين نوشته بايد غم توش داشته باشه!
ولي شادي داره!
بايد برات غرور بياره ولي غرق خودش مي كندت!
اين چه وضع فيلم ساختنه؟!
لابد آخرش هم قراره... نه ديگه تا اينجا تو گفتي من گفتم چشم، آخر اين يكي رو ديگه خودم مي خوام بسازم تو هم مي شي دستيار من
اي خدا با توام!!

هیچ نظری موجود نیست: