..سر درس عشق دارد دل دردمند گلدون
كه نه خاطر تماشا نه هواي باغ دارد..

هیچ نظری موجود نیست: