..
اينها هستند چند عنوان در ذهن من كه شايد در آينده بنويسم راجع بهشان:
- دوست عزيزي كه پيشنهاد سكس مي دهد
- دوس دختر نمي خواهيم! چه كنيم؟
- دندانپزشكي كه خوب حرف مي زد و آينه را محكم به دندان بيمار مي كوبيد و خيلي گران مي گرفت اما كلي منت مي گذاشت
و چندان از اين ماخوليا در ذهن دارم كه حضرت شيخ اجل را لنگ انداختني بايد در خور ستايش و تشكر از حضور در اين مكان مقدس

هیچ نظری موجود نیست: