وه از اين آتش روشن كه به جان من و توست

هیچ نظری موجود نیست: