هيجان دوباره زياد مي شه، دل دوباره تپش مي گيره، روح دوباره شاد مي شه و زندگي دوباره رنگ مي گيره. مهم خواستن و درست بودنه

هیچ نظری موجود نیست: