...

اين يعني اينكه آنلاين شدم، اينجا هم آمدم، حرف هم داشتم كه بزنم، اما نشد!

هیچ نظری موجود نیست: