گلدون

دفعه‌ي قبل كه رفته بود دوبي، قرار بود برايم خاك دوبي را بياورد، اينبار اما از ايتاليا برايم خاك آورده. هنوز خاكم را نگرفتم.
دلم برايش تنگ مي‌شود، يكهو. يك چيزهائيش را خيلي خوب مي‌فهمم، يك چيزهائي را فقط او مي‌فهمد.
و فقط فكر كنم، من مي‌فهمم كه اين پست قبلي، معني‌اش چيست!

هیچ نظری موجود نیست: