اگر مي خواهي كار درست را انجام دهي فقط كافي است فكر نكني! باور نمي كني يك روز فقط يك روز از مجموع چندين صد روزي كه زندگي كرده اي و خواهي كرد را اينگونه زندگي كن. اثرش بسيار شگفت انگيز است.

هیچ نظری موجود نیست: