من اگه مي دونستم خودم تو وبلاگم يه چيزي مي نوشتم!!
چي داري مي نوسي الان؟
ده...
ا؟
بنويس كه چقدر من و دوس داري دلت برام تنگ مي شه دو ماه ديگه كه برم!
دستت تنده ها
اينم نوشتي؟!!!
هاها هاها ها واي...
يه دونه كبوتر نشسته روي ...
نازي اينا چيز مو دارن.. همونجا
كله شو تكون نمي ده همونجوري داره منو نگاه مي كنه
فكر كم داره گوش مي كنه
فكر كنم خوشش اومده از من رقيب پيدا كردي
برم پرده رو بكشم نگام نكنه؟!
بخون ببينم

هیچ نظری موجود نیست: