كلي حرف براي گفتن و.. سكوت
سكوت
دلتنگي
تنهايي

هیچ نظری موجود نیست: