خوش است خلوت اگر يار يار من باشد
نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
من آن نگين سليمان به هيچ نستانم
كه گهگاه بر او دست اهرمن باشد

هیچ نظری موجود نیست: