شنل قرمزي چند ساله است؟

- كسي كه درون سرنوشت را مي بيند بايد در آن هم زندگي كند.
- زمان نمي تواند به همان آساني كه خاطرات قديمي را بي رنگ مي كند، عشق را بي رنگ كند.
- ژوكر يك احمق كوچولوست كه با همه فرق مي كند. خاج، خشت، دل يا پيك نيست. هشت لو يا نه لو، شاه يا سرباز نيست. يك غريبه است. او نيز مانند ساير كارت ها در يك دست ورق گذاشته شده است، اما به آنها تعلق ندارد. بنابراين، مي توان آن را برداشت، بدون آنكه كسي فقدانش را حس كند.
- سرنوشت مانند گل كلمي است كه در تمام جهات رشد مي كند.


راز فال ورق(رمان)
يوستين گوردر
ترجمه عباس مخبر

هیچ نظری موجود نیست: