الهي هرچي مشهديه قربون اون كسي بره كه مرامش اينه:

يادم باشد ، حرفي نزنم که به کسي بر بخورد
نگاهي نکنم که دل کسي بلرزد
راهي نروم که بيراه باشد
خطي ننويسم که آزار دهد کسي را
يادم باشد که روز و روزگار ، خوش است
همه چيز روبراه و بر وفق مراد است و خوب
تنها دلِ ما دل نيست ...

ساختمونه رو يه جوري بساز كه مشهديا رو راه نده

البته اينا همه يه طرف دعواي خودمون سر دختر جماعت يه طرف.
سلام من رو به دخترا هاي خوشگل مشهد برسون تا خودم بيام ماچشون كنم.هیچ نظری موجود نیست: