اي دوست كه دل ز دوست برداشته‌اي
نيكوست كه دل ز دوست برداشته‌اي
دشمن چو شنيده مي‌نگنجد از شوق
در پوست كه دل ز دوست برداشته‌اي

هیچ نظری موجود نیست: