چهار پاره اي كه از خاك تا افلاك را مي شكافد

با نگاهي به گذشته
خود را دوست باد و آب و آتش مي بينم
رفاقتم با خاك كم نيست ولي هنوز آميخته نيستم
براي آميخته شدنم با خاك گذشتنم از جان لازم است
براي گذشتنم از جان دل كندنم از دنيا لازم است
و براي دل كندم از دنيا بيرون شدنم از ياد تو
ياد تو را همچون پاره تنم با باد به دست آتش مي سپرم تا همچون آب زلال گردم و در خاك شوم

هیچ نظری موجود نیست: