فعلاً نه

ببخشيد، ولي اينجا ديگر نوشتنم نمياد! فعلاً حداقل.
اميدوارم تا اطلاع ثانوي، گلدون به اندازه كافي بنويسد.
گاو قرار بود من مخفي باشد. قسمت مخفي من.
بعد گاو را همه شناختند. گاو شد پيام، و ديگر هيچ قسمتيش مخفي نبود.
و باز من نوشتم، اين بار با لحني ديگر. شروع كردم به نوشتن، آنگونه كه اگر كسي بفهمد اين منم، مشكلي پيش نيايد.
و حالا همانها را هم نمي‌توانم بنويسم.

قطعاً دفعه‌ي بعد، در ساختار جديد گاو و گلدون خواهم نوشت، و قطعاً با نام خودم، در كنار گلدون بسيار عزيزم.

هیچ نظری موجود نیست: