عشق براي من كار مي ناب را براي خيام مي كند.
صبر ندارم و بدون عشق نمي توانم زنده بمانم.
گلدون بي عشق به چه ماند؟
به فلش بي جهت

هیچ نظری موجود نیست: