زماني بايد،

زماني براي تنها قدم زدن در نيمه‌هاي شب آخرين روزهاي خيابان دوازدهم.
زماني براي تنها در پارك نشستن، به بهانه روزنامه خواندن. روزنامه‌اي كه همه جا مي‌توان خواند.
زماني براي بلال خوردن و نشستن و مدتها پرواز هواپيماهاي تهران را تماشا كردن.
زماني براي مست بودن. تخدير بودن.

هیچ نظری موجود نیست: