اين يك تبليغ است:
فرش مشهد...
پر نقش و نگاره(او او)
انگار باغ بهاره(او او)
دل برده
از همه رنگاش
زينت خونس
نقش و نماش
فرش مشهد

هیچ نظری موجود نیست: