معشوق من :


نياز
نياز من به تو
نياز تو به من
نياز من به دندون گرفتن تو
نياز من به بوييدنت
به مكيدنت
به لمس پوست لطيفت
نياز
نياز
نياز
نياز من به حست
به شنيدنت
به ديدنت
به زل زدن مستقيم تو چشمان نافذت
نياز به حلقه كردن دستهام دور كمرت
نياز
نياز
نياز
نياز به فرو دادنت
به هضمت!!
نياز من به جون دادن برات
به اشكيدن تنها براي تو
نيازم به ليسيدنت
نياز من به آغوش گرم و آرام عاشقانه ات
نياز من به نياز تو
نياز تو به نوازشم
نياز تو به عاشق بودنم
نياز تو به بودنم
به نرفتم
به شبهامون
نياز تو به روزهامون
به حرفامون
نياز تو به انبوه نيازام
ما با هم نيازيم
نياز
نياز نياز
نياز يكديگر
نياز همديگر

هیچ نظری موجود نیست: