من دوباره داره نوشتنم مي آد!!
به خدا اگه كسي بخواد راجع به نوشته هام جايي غير از اينجا باهام حرف بزنه مي زنمش!

هیچ نظری موجود نیست: