دشمن دانا، به از دوست نادان است.
بخدا همينطوره.

هیچ نظری موجود نیست: