همه بدانند كه

بهترين جاي دنيا ايران است.
اين را با صداي بلند مي گويم
و اگر بعدا نظرم عوض شد
آن را هم با صداي بلند خواهم گفت
شايد عاقلانه نباشد ولي شجاعانه است!!

اين معنيش اين نيست كه من نمي خواهم از ايران بروم

هیچ نظری موجود نیست: