تنهام؟

آره.
هيچوقت انگار، اينقدر تنها نبودم.

هیچ نظری موجود نیست: