از خودم خجالت مي کشم
ماه هاست که به ديدنش نمي روم
در حالي که دلم برايش تنگ شده
خيلي زياد

هیچ نظری موجود نیست: