فكر احمقانه

پرم از فكرهاي احمقانه. يكي از يكي احمقانه تر.

پر از ترس و ترديد احمقانه
پر از شك و وسواس احمقانه
پر از دوست‌داشتنهاي احمقانه
پر از نگرانيهاي احمقانه
پر از تحليل‌هاي احمقانه
پر از حسادتهاي احمقانه
پر از ايده‌هاي احمقانه

همشم، مال يه ذهن احمقانه است
ذهن احمقانه‌ي يه آدم احمقانه:

من.

هیچ نظری موجود نیست: