اينکه يه مقاله از آدم توي يه مجله چا÷ بشه حس خوبيه
آدم احساس ماندگار بودن مي کنه!!
زود جوگير شدم مي دونم
ولي اينو نوشتم که بگم:
اين خواننده ها و نويسنده هاي معروف عجب حس خوبي بهشون دس مي ده همش. نه؟

هیچ نظری موجود نیست: