خدا رو شکر کرده که همه چيز سفت نيس! مي خواهم بگويم بروخدا را شکرکن که بعضي چيزها سفت انديا اگر هم نيستند قابليت سفت شدن را دارند و گرنه ...!

هیچ نظری موجود نیست: