آيا به نظر شما نظر دادن در مورد بقيه كار آساني است ؟
به اعتقاد من كساني كه راجع به بقيه به راحتي نظر مي دهند انسان هاي با هوشي نيستند يا انسان هاي مغرضي هستند.
چون يك انسان با هوش احتمالات و علل بسياري براي يك اتفاق يا يك معلول مي يابد و در بسياري از مواقع نيز اين علل قابل تقليل به يك نيستند.

هیچ نظری موجود نیست: