لغزش - سقوط
نخستين لغزش هنگامي بود كه پنداشتم حقيقت به تمامي در جاي ديگري است. اما لحظه سقوط لحظه اي بود كه انگاشتم همه حقيقت نزد من است.

هیچ نظری موجود نیست: