دوستم!

باران را بهانه كردم..
قطع شد!

برف را بهانه كردم..
آب شد!

گم شدن كفش هايت را بهانه كردم..
پيدا شد!

بگو اصلا چرا مي خواهي بروي؟

هیچ نظری موجود نیست: