نكاتي چند 2!

1- چه فرقي مي كنه من بنويسم يا كس ديگه... مهم اون چيزيه كه نوشته شده.
2- هنوز اون لينك هاي كنار Dynamic نشده
3- من اينجا هرچي دلم بخواد مي نويسم چه در تخصصم باشه چه نباشه. چه درست باشه چه نباشه!
4- آقا مرحمت شما زياد
5- من وقتايي كه عصباني مي شم خيلي عصبانيم!
6- همين

هیچ نظری موجود نیست: