ببينيد مساله خيلي ساده است: نمي فهمم چون نمي خوام بفهمم!
حالا تو هي خودتو بكش!
يه آقايي شده اينجا رييس كل. با هيچ شيوه اي هم موافق نيست الا اون شيوه اي كه خودش تو ذهنشه و حتي وقتي مي بينه جواب نمي ده هم از اون روش دفاع مي كنه. اين يعني بدبختي!
اعصاب خرد براي ما و خودش
طرز برخورد صحيح؟

هیچ نظری موجود نیست: