يه روز زني به مردش گفت: عزيزم! تو از چيه من بيش تر از همه خوشت مي آد؟ از صورت زيبام يا از هيكل سكسيم؟
شوهرش يه نگاهي به سرتا پاي خانم انداخت و گفت: از اعتماد به نفست!

هیچ نظری موجود نیست: