جنگي كه به قهر تبديل شد

جنگي بين نفس و عقل كه به قهر بين عقل و نفس منتهي شد. اما در اين ميان نفس به عقل يه لايي زد كه آبروي عقل را برد و گفت بيا!
و من به ياد پدر بزرگ بودم كه از وقتي مرد ديگر شعر هم نگفت.

هیچ نظری موجود نیست: